Thầy trà và người chiến binh

Một thầy trà là mục tiêu ám sát của một chiến binh. Ông đã tìm cách cứu mình thế nào khi không sử dụng kiếm?

nghi thuc uong tra Nhat
một thầy trà Nhật Bản

Taiko, một chiến binh sống ở Nhật Bản trước triều đại Tokugawa, có nghiên cứu Cha-no-yu, nghi thức thưởng trà, với Sen no Rikyu, một thầy dạy có vẻ ngoài điềm tĩnh và mãn nguyện.

Người hầu của Taiko, chiến binh Kato nghĩ rằng nhiệt huyết của chủ nhân dành cho trà đạo là sự trốn tránh quốc sự, nên anh ta quyết định giết Sen no Rikyu. Anh ta trở vờ đến yết kiến thầy trà và được mời uống trà.

Thầy trà, người tinh luyện trong nghệ thuật của mình, thoáng thấy đã biết ý định của người chiến binh, vì vậy ông lịch sự nhắc Kato để kiếm của anh ta bên ngoài trước khi vào phòng để thưởng thức nghi lễ uống trà, giải thích rằng Cha-no-yu tự nó thể hiện sự an bình.

Kato không chịu điều này. “Ta là một chiến binh,”anh ta nói. “Ta luôn luôn mang kiếm bên mình. Cha-no-yu hay không Cha-no-yu, ta mang kiếm theo.”

“Được thôi. Mang theo kiếm của anh và mời dùng trà,” Sen no Rikyu đồng ý.

Ấm đang đun nước trên ngọn lửa từ than củi. Bỗng nhiên Sen no Rikyu lật ngược nó. Hơi nước bốc lên kêu xèo xèo, làm khói và bụi than bay khắp phòng. Người chiến binh giật mình chạy ra ngoài.

Thầy trà xin lỗi. “Đó là lỗi của tôi. Mời vào lại phòng dùng trà. Tôi có cây kiếm của anh ở đây bị bụi than phủ đầy. Tôi sẽ lau sạch và đưa lại nó cho anh.”

Lúc này người chiến binh nhận ra rằng anh ta không thể giết một bậc thầy trà đạo, vì vậy anh ta từ bỏ ý định.

hinh tuong chien binh samurai
người chiến binh trong tranh cổ Nhật Bản

The Tea-Master and The Assassin

Taiko, a warrior who lived in Japan before the Tokugawa era, studied Cha-no-yu, tea etiquette, with Sen no Rikyu, a teacher of that aesthetical expression of calmness and contentment.

Taiko’s attendant warrior Kato interpreted his superior’s enthusiasm for tea etiquette as negligence of state affairs, so he decided to kill Sen no Rikyu. He pretended to make a social call upon the tea-master and was invited to drink tea.

The master, who was well skilled in his art, saw at a glance the warrior’s intention, so he invited Kato to leave his sword outside before entering the room for the ceremony, explaining that Cha-no-yu represents peacefulness itself.

Kato would not listen to this. “I am a warrior,” he said. “I always have my sword with me. Cha-no-yu or no Cha-no-yu, I have my sword.”

“Very well. Bring your sword in and have some tea,” consented Sen no Rikyu.

The kettle was boiling on the charcoal fire. Suddenly Sen no Rikyu tipped it over. Hissing steam arose, filling the room with smoke and ashes. The startled warrior ran outside.

The tea-master apologized. “It was my mistake. Come back in and have some tea. I have your sword here covered with ashes and will clean it and give it to you.”

In this predicament the warrior realized he could not very well kill the tea-master, so he gave up the idea.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *