Danh mục: Kịch thơ Shakespeare

Kịch thơ Shakespeare được dịch ra tiếng Việt.

Thương nhân thành Venice – the merchant of Venice – hồi 1, cảnh 1

Antonio, một thương nhân bài Do Thái người Venice, mượn tiền từ một người Do Thái tên là Shylock để giúp một người bạn cầu hôn Portia. Antonio không thể trả món nợ, và không chút thương xót, Shylock đòi Antonio một ký thịt. Portia, giờ là vợ của...